UNF / Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for UNF Roskilde (pr. Onsdag d.29.03.18, Roskilde)

Kapitel 1: Foreningens navn, hjemsted, stiftelse og formål.

 • § 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 29/03 2018 ”Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Roskilde” i daglig tale ”UNF Roskilde”.
 • § 1 Stk. 2 Foreningen har hjemsted i Roskilde Kommune.
 • § 1 Stk. 3 Foreningen er stiftet torsdag d. 07/12 2017.
 • § 2 Stk. 1 Foreningens formål er at fremme interessen for, og kendskabet til, naturvidenskab, sundhedsvidenskab og teknologi, fortrinsvis blandt unge.
 • § 2 Stk. 2 Foreningen er i sit virke uafhængig af partipolitiske og religiøse interesser

Kapitel 2: Årsstruktur samt kontingent og regnskab.

 • § 3 Stk. 1 Foreningsåret løber fra 1. august til 31. juli.
 • § 3 Stk. 2 Regnskabsåret følger kalenderåret fra 1. januar til 31. december
 • § 3 Stk. 3 Kontingentet for det følgende år fastsættes på den ordinære generalforsamling.
 • § 3 Stk. 4 Regnskabet skal være afsluttet, godkendt af revisor(erne) og underskrevet af bestyrelsen senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning

Kapitel 3: Medlemsdefinition og -struktur.

 • § 4 Stk. 1 Som medlem i UNF Roskilde betragtes alle personer, der har betalt det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.
 • § 4 Stk. 2 Som medlemmer optages alle, hvis interesse stemmer overens med foreningens formål.
 • § 4 Stk. 3 Et medlemskab gælder i indeværende og efterfølgende halvår, men kan til enhver tid ophæves ved skriftlig meddelelse til foreningens bestyrelse af medlemmet selv.
 • § 4 Stk. 4 Årets to halvår defineres ved perioderne 1. januar - 30. juni og 1. juli - 31. december
 • § 5 Som medlem i UNF Roskilde har man ret til at stemme ved generalforsamlingen, stille sig selv til valg af bestyrelsen og komme med forslag til vedtægtsændringer.
 • § 6 Stk. 1 Institutioner (f.eks. gymnasier), organisationer (f.eks. et fakultet) og grupper (f.eks. klasser/hold) kan tilmelde sig forskellige rabatordninger, der udarbejdes af bestyrelsen. Rabatordningerne giver institutionernes, organisationernes og gruppernes medlemmer ret til deltagelse i de af foreningens arrangementer, som rabatordningen omfatter, men ikke medlemsrettigheder. Disse institutioners, organisationers og gruppers medlemmer defineres som tilhørere.
 • § 6 Stk. 2 Medlemmer, der yder et stykke frivilligt arbejde for foreningen, kan søge om kontingentfritagelse og har ret til refusion af udgifter i forbindelse med det frivillige arbejde i det pågældende år, arbejdet udføres i. Disse medlemmer defineres som frivillige.
 • § 6 Stk.3 Frivillige i UNF Roskilde skal underskrive frivillighedserklæringen udstedt af UNF Danmark senest 2 måneder efter TBF oprettelse. Herved forpligter den frivillige sig til at yde det der svarer til 4*2 timers arbejde pr kalenderår. (svarende til 2 foredrag)

Kapitel 4: Generalforsamling

 • § 7 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes ordinær generalforsamling én gang årligt i forårssæsonen. Hertil har alle adgang, dog har kun medlemmerne tale- og stemmeret.
 • § 8 Foreningens dagsorden for den ordinære generalforsamling skal altid indeholde følgende punkter:
 • Valg af dirigent.
 • Valg af referent.
 • Formanden aflægger beretning samt forelægger planer for den kommende sæson.
 • Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Fastlæggelse af næste års medlemskontingent.
 • Valg af revisor.
 • Valg af bestyrelse.
 • Valg af suppleanter.
 • Eventuelt. Yderligere punkter kan tilføjes efter behov. Punkt 1, 2 og 6 skal også medtages på ekstraordinære generalforsamlinger. Referatet skal godkendes af bestyrelsen inden 1 måned efter generalforsamlingen. Generalforsamlingsreferater skal desuden være tilgængelige for enhver - evt. elektronisk, sammen med foreningens vedtægter og godkendte regnskaber.
 • § 9 Stk. 1 Almindelige afstemninger: Simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Såfremt der fra blot én stemmeberettiget udtrykkes ønske om skriftlig afstemning, skal en sådan afholdes.
 • § 9 Stk. 2 Valg af bestyrelse og suppleanter: (a) Der vælges op til 2 suppleanter, såfremt at kandidater opstiller sig. Suppleanter kan i tilfælde af frafald fra bestyrelsen indtræde i bestyrelsen, såfremt suppleanten ønsker dette. Den tiltrædende suppleant vælges af bestyrelsen. Suppleanter vælges for 1 år, og hvis de indtræder i bestyrelsen, løber deres mandat kun frem til næste ordinære generalforsamling. (b) Såfremt der ikke opstiller en tilstrækkelig mængde kandidater jf. §12 stk. 1 sættes foreningen til opløsning i henhold til §18.
 • § 9 Stk. 3 Vedtægtsændringer: Vedtagelse af vedtægtsændringer skal ske med mindst 2/3 flertal af de på den pågældende generalforsamling fremmødte medlemmer. -§ 9 Stk. 4 Foreningens opløsning kan vedtages ved en vedtægtsændring, hvorved foranstående stk. 3 træder i gør sig gældende.
 • § 10 Stk. 1 Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling ved annoncering i foreningens program og/eller ved udsendelse af skriftlig meddelelse senest 5 dage før denne.
 • § 10 Stk. 2 Spørgsmål, der ønskes behandlet under punktet "Behandling af indkomne forslag" skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. Dog skal forslag om vedtægtsændringer være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før, således at det senest 2 dage før kan gøres tilgængelig for enhver - evt. elektronisk.
 • § 10 Stk. 3 En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes på den ordinære generalforsamling, og skal afholdes rettidigt efter denne.
 • § 11 Stk. 1 Det største mindretal i bestyrelsen kan rettidigt indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 • § 11 Stk. 2 10 % af medlemmerne kan rettidigt indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis de skriftligt anmoder bestyrelse herom, dog skal mere end 3 personer tilslutte sig dette.
 • § 11 Stk. 3 1/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ved en generalforsamling kan rettidigt indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Dog er kun 1/4 påkrævet ved ønsket om at give vedtægtsændringer opsættende virkning.

Kapitel 5: Bestyrelse.

 • § 12 Stk. 1 Bestyrelsen består af 2-7 personer.
 • § 12 Stk. 2 Et bestyrelsesmedlem kan forlade bestyrelsen efter eget ønske, eller såfremt mindst 2/3 i bestyrelsen måtte ønske dette. Bestyrelsen kan derefter fortsætte, så længe der er mindst 2 personer.
 • § 12 Stk. 3 Såfremt der er mindre end 2 personer i bestyrelsen, skal formanden foranledige, at der indkaldes til generalforsamling, så en ny bestyrelse kan vælges eller foreningen kan opløses.
 • § 12 Stk. 4 Bestyrelsen er selvkonstituerende. Følgende hverv skal dog beklædes: Formand og kasserer. Formanden og kassereren kan ikke beklædes af det samme bestyrelsesmedlem. Et undererhverv som NemID administrator skal besættes af en person i bestyrelsen.
 • § 12 Stk. 5 Formanden tegner foreningen.
 • § 12 Stk. 6 Kassereren og formanden har fuldmagt over foreningens konto.
 • § 12 Stk. 7 Bestyrelsen har mandat til at betale for at få foretaget administrative opgaver uden for foreningen.
 • § 13 Stk. 1 Bestyrelsen, der er beslutningsdygtig når mindst 2/3 af dens medlemmer er til stede, træffer sine beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme udslagsgivende.
 • § 13 Stk. 2 Fraværende bestyrelsesmedlemmer kan enten udstede fuldmagt til et medlem af bestyrelsen eller en suppleant, og regnes hermed som værende til stede, eller indgive sin stemme til enkelte punkter skriftligt til bestyrelsen.
 • § 13 Stk. 3 Kun bestyrelsesmedlemmer eller medlemmer med fuldmagt fra bestyrelsen kan forpligtige foreningen eller hæfte for forpligtelser.
 • § 13 Stk. 4 Forpligtelser på over 500 kr. Samt udgifter som ikke ligger under daglig drift, skal vedtages af bestyrelsen, eller kan i særlige tilfælde godkendes af formanden.
 • § 14 Stk. 1 På bestyrelsesmøder føres referat. Heri indføres bl.a. alle foretagne afstemninger
 • § 14 Stk. 2 Enkelte bestyrelsesmedlemmer kan på forlangende få indført deres mening.
 • § 14 Stk. 3 Senest på det følgende bestyrelsesmøde fremlægges referatet til godkendelse af bestyrelsen, hvorefter det gøres tilgængelig for enhver - evt. elektronisk.
 • § 15 Bestyrelsen er medlemmer af foreningen og har mulighed for kontingentfritagelse.

Kapitel 6: Opløsning og vedtægters ikrafttræden.

 • § 16 Ved foreningens opløsning tilfalder et eventuelt overskud en eller flere almennyttige naturvidenskabelige foreninger her i landet. Hvilke foreninger vedtages på den ophævende generalforsamling
 • § 17 Foreningen kan kun opløses, når mindst 2/3 af de ved en generalforsamling afgivne stemmer vedtager dette, og det påny vedtages med samme majoritet ved en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes tidligst en og senest to måneder efter den første generalforsamling
 • § 18 Generalforsamlingen kan vedtage hvornår vedtægtsændringer træder i kraft. Vedtægtsændringer kan tidligst træde i kraft umiddelbart efter afslutningen af generalforsamlingen, og gør som udgangspunkt dette.

Denne side er sidst opdateret d. 1. oktober 2018 af MSI